Logo
  • Việt Nam
  • Enlish

Thông báo công ty

Thứ tư, 06:22 Ngày 12/12/2018
Ngày 10/12/2018, Chủ tịch HĐQT công ty CP May Sông Hồng đã ký quyết định số 21/2018/QĐ-HĐQT để ban hành quy chế công bố thông tin của công ty CP May Sông Hồng.